Swistar | Obchodní podmínky

Anketa

Plánujete v tomto roce investici do řezací – frézovací technologie?

Autorizovaný distributor XANITA

jvilaseca

Obchodní podmínky

 • 1) Všechny vztahy v souvislosti s prodejem, dodávkou a platbami ze strany prodávajícího se uzavírají v jeho jménu a na jeho účet, tomuto přísluší plnění ze smlouvy.
 • 2) V případě, že nebylo písemně dohodnuto jinak, realizují se dodávky podle níže uvedených podmínek.
 • 3) Tyto podmínky se uzavřením objednávky z internetového obchodu, podepsáním objednávky, smlouvy, resp. splněním dodávky prodávajícím stávají součástí komerčního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.Všechny vztahy jakož i vztahy v podmínkách neuvedených se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
 • 4) K platnosti jakýchkoliv změn objednávky, smlouvy (příp. výjimečné storna) resp. těchto podmínek se vyžaduje písemná forma a podpis obou smluvních stran. Dodací podmínky objednatele jsou účinné jen tehdy, jestliže jsou prodávajícím písemně potvrzeny.
 • 5) Prodejní koncové ceny vyplývají z ceníků firmy SWISTAR s.r.o a ze základních cen uvedených v internetovém obchodu. U internet obchodu jsou ceny průběžně aktuální a platné, ale za rozhodující a legislativně nadřazené jsou považovány ceny uvedené v aktuálním ceníku, který je jedinečný svým číslem a datem vydání. Ceníkové ceny nabývají platnosti od data na nich uvedeném. Jsou platné do doby vydání ceníku nového (nové číslo, nové datum).
 • 6) Na základě nabídky elektronickou poštou, písemnou formou, respektive jiným prokazatelným způsobem můžou být ceny sjednávány v závislosti na objemu také individuálně. Písemným potvrzením, respektive potvrzením platným elektronickým podpisem se stávají individuální ceny platné a jsou nastaveny v systému prodávajícího jako závazné.
 • 7) Dobou plnění se rozumí den uvedený na dodacím listu vystaveném buď přímo ve skladu prodávajícího, nebo na dodacím listu předloženého kupujícímu nezávislým dopravcem.
 • 8) Sjednaná dodací lhůta začíná uzavřením objednávky v internet obchodu a následným potvrzením objednávky. Potvrzením objednávky v tomto slova smyslu se rozumí doručená elektronická pošta na příslušnou e-mailovou adresu kupujícího. Za formální správnost a funkce schopnost této elektronické adresy odpovídá kupující, který má za povinnost poskytnout platnou a fungující elektronickou adresu prodávajícímu, aby mohla v systému prodávajícího řádně zavedena a nastavena. Sjednaná dodací lhůta začíná také potvrzením objednávky v tištěné podobě prodávajícím.
  Pokud bude sjednaný dodací termín překročen o více než 5 dnů, je kupující oprávněn stanovit pro prodávajícího náhradní lhůtu dalších 5 dnů s upozorněním, že pokud prodávající zboží nedodá ani v této lhůtě zboží odmítne. Pokud nebude dodací povinnost do uplynutí náhradní lhůty splněna, má kupující právo od smlouvy odstoupit s výjimkou případů viz. MAJOR. Odstoupení musí být provedeno písemně, bezprostředně po uplynutí stanovené náhradní lhůty, nejpozději však během jednoho týdne po uplynutí této lhůty.
  • a) Události, za než prodávající neručí a kterými je dodávka, nebo její přeprava znemožněna nebo ztížena nad rozumnou mez, opravňují prodávajícího, aby odstoupil od smlouvy nebo dodávku odsunul až do odstranění překážek. Tyto okolnosti musí být prodávajícímu neprodleně sděleny.    
  • b) Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní platební závazky.
 • 9) Zboží je dodáváno hromadně na přepravních pomůckách euro, nebo jiných paletách, nebo samostatně volně pouze v kusovém balení podle typu dodávky. Je-li zboží dodáváno na paletách euro bude za ně fakturována záloha v předem indikované výši.
 • 10) Pokud není stanoveno jinak nese náklady na přepravu zboží do místa určení kupující.
 • 11) Veškeré dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím ve vlastnictví prodávajícího.
 • 12) Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnictví skladovat zboží tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě.
 • 13) Pokud na faktuře není uvedeno jinak, jsou pohledávky v souvislosti s dodáním zboží splatné ihned po dodání, a to bez jakékoliv slevy. Dohodnuté slevy nelze uplatňovat, pokud kupující nemá uhrazeny předcházející splatné pohledávky. Uskutečněné platby se započítávají vůči nejstarším pohledávkám. Úhradu odběratel provádí na účet v
  CZK: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-4407150287/0100
  EUR: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-4658960217/0100
 • 14) V případe nedodržení termínu splatnosti jednotlivé faktury má SWISTAR s.r.o. právo účtovat odběrateli zákonný úrok z prodlení  jehož výše je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v aktuálním znění. Nedodržením platební morálky se zároveň odběratel vystavuje riziku soudního postihu a zvýšení svých nákladu v případě soudního vymáhání.
 • 15) První objednávka resp. smlouva bude ze strany prodávajícího potvrzena až po doručení výpisu z obchodního rejstříku (resp. živnostenského listu) a prokázání solventnosti formou výpisu bankovného úctu (ne staršího 7 dní), pokud nebude dohodnuto jinak.
 • 16) Při platbě před dodáním zboží může prodávající poskytnout kupujícímu skonto na základě předběžné dohody.
  Platba předem je prokázána tím, že kupující zašle mailem kopii výpisu z bank. účtu o převodu platby. SWISTAR s.r.o. si vyhrazuje právo dodávat zboží novým odběratelům nebo odběratelům, kteří nemají uhrazené svoje závazky, výhradně formou platby předem (v případě neuhrazených pohledávek bez poskytnutí skonta).
 • 17) Záruční lhůta jednotlivých produktů vyplývá z technických listů, které jsou dostupné na internetových stránkách Swistar s.r.o. nebo z platné kupní smouvy.
 • 18) Kupující je povinen při dodávce zboží prohlédnout a zjistit, zda se nevyskytují zjevné vady při převzetí dodávky a zda je dodávka kompletní (množstevně). O těchto vadách je povinen nejpozději do 2 dnů od převzetí dodávky podat prodávajícímu zprávu ve formě reklamačního protokolu, spolu s návrhem na postup řešení dle reklamačního řádu Swistar s.r.o., respektive dle příslušného paragrafu Občanského zákoníku v platném znění. Reklamace se uplatňuje písemně na adrese SWISTAR s.r.o.,Josefa Kočího 1556/8, 153 00 Praha 5, popřípadě elektronickou poštou na adresu sales@swistar.cz
 • 19) V případě vad zjevných při převzetí dodávky, musí být reklamace doložena dodacím listem, na kterém přepravce potvrdil okamžik přejímky zboží zjištěné vady.
 • 20) V případě vad jakostních budou tyto posuzovány dle příslušných právních norem, a předpisů.
 • 21) Prodávající je povinen na vyžádání předat kupujícímu dokumenty vztahující se ke zboží, technické popisy a návody k použití. Na přání kupujícího poskytne prodávající dle svých nejlepších znalostí a zkušeností technické konsultace ohledně použití a využití výrobku. Za výsledky, kterých uživatel dosáhne, však nepřebírá prodávající odpovědnost. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.
 • 22) Technologické poradenství prodávajícího slovem a písmem je nezávazné a neosvobozuje kupujícího od vlastních zkoušek výrobku a výrobních postupu z hlediska jejich vhodnosti.
 • 23) Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto dodacích podmínek nebo dodacího listu neúčinná, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.
  Smluvní strany jsou povinny sjednat nové ustanovení, které nejvíce odpovídá účelu, sledovaná neúčinným ustanovením.
 • 24) Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky především ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.
 •  
V košíku není žádné zboží

SWISTAR.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx